Vytlačiť

Legislatíva

Napísal: Ľubomír Bahleda.

Legislatíva

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (VZN č. 22019 - DzN na r. 2020.pdf)VZN č. 2/2019 - daň z nehnuteľnosti [na r. 2020]379 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN č. 32019 - Komunálne odpady .. na r. 2020.pdf)VZN č. 3/2019 - miestny poplatok za komunálny odpad... [na r. 2020]323 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN č. 42019 - opatrovateľská služba.pdf)VZN č. 4/2019 - opatrovateľská služba [poplatky od 1.1.2020]532 kB
Stiahnuť tento súbor (Poplatky za vodu na r. 2020.pdf)Poplatky za odber pitnej vody na r. 2020[ ]91 kB
Stiahnuť tento súbor (Rokovací poriadok.pdf)Rokovací poriadok komisií OZ[ ]320 kB
Stiahnuť tento súbor (IMG_0001.pdf)VZN č. 1/2019 o určení výšky finanč.príspevkov na čiastoč.úhradu nákladov....[ ]311 kB
Stiahnuť tento súbor (TKR- tarifa.pdf)Zmena - tarifa[Televízny káblový rozvod]248 kB
Stiahnuť tento súbor (Poplatky voda r. 2019.pdf) Poplatky za odber vody na rok 2019[ ]54 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN poplatky TKO r.2019.pdf)VZN č.2-2018[o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019]81 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN -dane r.2019.pdf) VZN č.1-2018[O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI na kalendárny rok 2019]94 kB
Stiahnuť tento súbor (OPRAVENÝ komunitný Látky.pdf)Komunitný plán obce Látky na r. 2018-2022[ ]1371 kB
Stiahnuť tento súbor (Poplatok voda na rok 2018.pdf)Poplatky za odber vody[poplatky za odber vody na rok 2018]46 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN TKO na rok 2018.pdf)VZN 3/2017[VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018]78 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN DzN na rok 2018.pdf)VZN 2/2017[VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2018]72 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN__elektronická komunikácia obce.pdf)VZN 1/2017[elektronická komunikácia obce]39 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN ODPADY.pdf)VZN odpady 1/2016[o nakladaní s komunálnými odpadmi na území obce Látky]180 kB
Stiahnuť tento súbor (Voda.pdf)poplatky za odber vody na rok 2017[ ]40 kB
Stiahnuť tento súbor (TKO.pdf)VZN č.3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2017[ ]97 kB
Stiahnuť tento súbor (DzN.pdf) VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017[ ]95 kB
Stiahnuť tento súbor (Poplatky IOM.pdf)Poplatky IOM[poplatky Integrované obslužné miesto ]45 kB
Stiahnuť tento súbor (Poplatky -voda r.2016.pdf)Poplatky za odber vody[poplatky za odber vody v roku 2016]49 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN č.3-2015.pdf)VZN č.3/2015[VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane]61 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN ODPADY na r.2016.pdf)VZN č.2/2015[VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016]97 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN DZN na r.2016.pdf)VZN č.1/2015[VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2016]95 kB
Stiahnuť tento súbor (Všeobecné podmienky poskytovania televízneho príjmu.pdf)Všeobecné podmienky poskytovania televízneho káblového rozvodu v obci[ ]105 kB
Stiahnuť tento súbor (Všeobecné podmienky dodávky vody.pdf)Všeobecné podmienky dodávky vody z obecného vodovodu[ ]69 kB
Stiahnuť tento súbor (poplatky za vodu.pdf)Poplatky za vodu na rok 2015 [ ]49 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN voda.pdf)VZN č.2/2014 [o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania žúmp]63 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN Dzn.pdf)VZN č.1/2014 na rok 2015[VZN upravujúce miestne dane a poplatky na rok 2015]102 kB
Stiahnuť tento súbor (VZNupravujucenajomobecnychnajomnychbytov.pdf)VZN č. 1/2013 upravujúce nájom obecných nájomných bytov[ ]63 kB
Stiahnuť tento súbor (Poplatky za odber vody na rok 2014.pdf)Poplatky za odber vody na rok 2014[ ]37 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN na rok 2014 - dane a poplatky za KO.pdf)VZN č.3/2013 na rok 2014 -dane a poplatky za ko[ ]113 kB
Stiahnuť tento súbor (VZN č.42013 - náhradné zásobovanie vodou.pdf)VZN č.4/2013 -náhradné zásobovanie vodou[ ]66 kB
Stiahnuť tento súbor (poplatkyH2O.pdf)Poplatky[ za odber vody v roku 2013]74 kB
Stiahnuť tento súbor (leg7.pdf)VZN č. 1/2012[VZN č. 1/2012Všeobecne záväzné nariadenie k miestnemu poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na rok 2013]106 kB
Stiahnuť tento súbor (leg6.pdf)VZN č. 2/2011[Všeobecne záväzné nariadenie k miestnemu poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na rok 2012]120 kB
Stiahnuť tento súbor (leg5.pdf)VNU č. 1/2011[VNU č. 1/2011Vnútorný predpis upravujúci postup obce Látky, pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou]80 kB
Stiahnuť tento súbor (leg4.pdf)VZN č. 3/2010[Všeobecne záväzné nariadenie k miestnemu poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady]114 kB
Stiahnuť tento súbor (leg3.pdf)VZN č. 3/2009[o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p]257 kB
Stiahnuť tento súbor (leg1.pdf)VZN č. 1/2007[o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Látky ( nahradené VZN č. 3/2008 ) ]269 kB
Stiahnuť tento súbor (leg2.pdf)VZN č. 3/2008[k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ]274 kB